پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل (MTP1) یکی از بزرگترین و معیاری ترین پروژه های آبرسانی برای شهر کابل می باشد که شامل حفر و تجهیز 7 حلقه چاه، اعمار پمپ استیشن، تمدید 11.9 کیلومتر پایپ انتقالی، اعمار ذخیره 5000 متر مکعبی و شبکه توزیعی از قلعه فتح الله الی تهیه مسکن، با هزینه بیش از 72 میلیون یورو به حمایت مالی بانک انکشافی آلمان، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا و اداره انکشافی فرانسه در سه فاز تطبیق می گردد که پس از تطبیق بیش از 23 هزار خانواده در نواحی 10 و 4 شهر کابل از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد.

پروژه میان مدت شهر کابل در سه فاز که هر فاز آن شامل دو بخش می باشد، فاز اول و بخش اول فاز دوم آن توسط شرکت ساختمانی ممتاز گروپ، بخش دوم فاز دوم آن توسط شرکت ساختمانی فیکا و فاز سوم توسط شرکت ساختمانی عسلسن تطبیق می گردد.

 بخش نخست فاز اول این پروژه شامل تمدید پایپ های جمع کننده آب به طول 9613 متر برای هفت حلقه چاه می باشد طی 672 روز کاری تکمیل گردیده است. بخش دوم فاز اول این پروژه شامل تمدید پایپ انتقالی به طول 11.9 کیلومتر از پمپ استیشن لوگر الی ذخیره 5000 متر مکعبی بالای تپه وزیر محمد اکبرخان می باشد، طی 935 روز کاری مطابق به قرارداد تکمیل شده است. بخش نخست فاز دوم پروژه متذکره که شامل اعمار پمپ استیشن در ساحه قلعه حسن خان واقع بگرامی، نصب تجهیزات و اعمار ساختمان بالای هفت حلقه چاه می باشد، تحت کار بوده که 17 درصد پیشرفت کار داشته و الی تاریخ 14 میزان - 1399 تکمیل می گردد. بخش دوم فاز متذکره که اعمار ذخیره 5000 متر مکعبی بالای تپه وزیر محمد اکبرخان می باشد تحت کار بوده و  25 درصد پیشرفت کار داشته و الی تاریخ 01 حوت 1399 تکمیل می گردد. فاز سوم پروژه میان مدت شهر کابل شامل ساختمان و تمدید شبکه توزیعی از قلعه فتح الله الی تهیه مسکن می باشد که جدیداً با شرکت ترکی عسلسن قرارداد شده و قرار است طی مدت 930 روز کاری تکمیل گردد.