جلسه هماهنگی به منظور استفاده موثر از زمان، بودجه و تسریح روند کاری پروژه AUWS با حضور داشت، رئیس عمومی آبرسانی افغانستان، روسای محترم مرکزی و مسوولین پروژه AUWS دفتر محترم AECOM ، برگزار شد.
در ابتدای این مجلس محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به اهمیت پروژه متذکره و مصمم بودن رهبری اداره آبرسانی افغانستان در تطبیق آن اشاره نموده افزود که پروژه متذکره زمانی مثمر ثمر خواهد بود که نتیجه مطلوب و ملموس به همراه داشته باشد، بناً جهت تحقق این امر لازم است تا به صورت مداوم و منظم در هماهنگی با هم کار کنیم.
پس آز آن آقای پاول مسوول پروژه متذکره ضمن ارائه گزارش در مورد پیشرفت ها، به محدودیت های موجود در پروژه اشاره نموده، امادگی شان را در تطبیق موثر پروژه با در نظرداشت اولویت ها و در هماهنگی با اداره آبرسانی افغانستان، ابراز داشتند